Privacyverklaring

SWK030, gevestigd aan Lauwerecht 12, 3514 BB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SWK030 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen wij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken na inschrijving bij SWK030 en/of bij afsluiten van een huurcontract:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- documentnummer van het paspoort/ID-kaart
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld diploma, in correspondentie en telefonisch

SWK030 verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SWK030 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, waaronder inschrijven, betalingsverkeer en opstellen contracten
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- SWK030 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals noodzakelijke gegevens voor eventuele belastingcontrole.

Geautomatiseerde besluitvorming
SWK030 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SWK030) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden
SWK030 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWK030 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SWK030 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
SWK030 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google Analytics - Analytische meting websitebezoek

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SWK030 en heeft u recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dat betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die SWK030 van u heeft, of ons te verzoeken persoonsgegevens in een computerbestand rechtstreeks over te dragen aan een andere door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@swk030.nl.

SWK030 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SWK030 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via communicatie@swk030.nl.

Wanneer verwijderen we je (persoons)gegevens?
Wanneer je niet langer gebruik maakt van onze diensten en er geen goede reden is om je gegevens te bewaren zullen we je gegevens binnen gepaste tijd verwijderen. Dit kan direct zijn (bijvoorbeeld wanneer je je uitschrijft voor een nieuwsbrief), maar er kan ook langere tijd overheen gaan (bijvoorbeeld wanneer we een bewaarplicht hebben, zoals in het geval dat we financiële transacties met je zijn aangegaan).

Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH