Medegebruik

Voor huurders die (tijdelijk) problemen ondervinden bij de bekostiging van hun permanente ruimte, of er tijdelijk weinig werkzaam zijn, voorziet SWK030 in een regeling die medegebruik van de ruimte mogelijk maakt. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:

• De regeling wordt gedurende 1 jaar (12 maanden) toegestaan. En kan jaarlijks verlengd worden;
• Medegebruiker dient ingeschreven te staan bij SWK030;
• De medegebruiker dient eveneens een individueel werkende kunstenaar te zijn;
• Schriftelijke toestemming door SWK030 wordt pas verleend nadat de aangemelde medegebruiker aan de inschrijfcriteria is getoetst, zich heeft ingeschreven, voor het lopende inschrijfjaar inschrijfgeld heeft betaald en niet vanwege wanprestaties bij SWK030 bekend is;
• Het medegebruik kan pas ingaan nadat SWK030 daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend, door fiattering van door de huurder en medegebruiker ingevulde en ondertekende allonge;
• Een medegebruiker kan aan het gezamenlijk gebruik van een permanente ruimte in geen enkel geval rechten ontlenen met betrekking tot de plaats op de wachtlijst, vervangende ruimte, het overnemen van de huur van de in gebruik zijnde ruimte e.d.;
• Voor het verstrekken van een extra voordeursleutel t.b.v. de medegebruiker wordt aan de huurder 27,50 euro in rekening gebracht;
• Bij beëindiging van het medegebruik moeten de extra ontvangen sleutels weer door de huurder worden ingeleverd.
• Huurder en medegebruiker dienen onderling afspraken te maken over betaling, gebruik, opzegtermijn e.d.
• Medegebruiker zal nooit meer van de ruimte gebruiken dan de hoofdhuurder;
• De communicatie verloopt altijd via de huurder.

Na afloop van de overeengekomen periode van medehuurderschap kunnen huurder, medehuurder en verhuurder in overleg besluiten tot voortzetting, in laatste instantie uitsluitend te besluiten door SWK030.
Privacy statement Grafisch ontwerp en website: RAMDATH